EESTI KEELE C1-TASEME TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA

EESTI KEELE C1-TASEME TÄIENDUSKOOLITUS

Tegevusluba  nr 1.1-3/20/245 kinnitatud 28.09.2020

Täienduskoolitusasutuse nimetus:  B-LINGUA KOOL

 1. Õppekava nimetus

  C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus.

 1. Õppekavarühm

“Keeleõpe”.

 1. Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 400 õppetundi, sealhulgas 200  tundi auditoorset ja 200 tundi iseseisvat tööd.

 

 1. Õpiväljundid

Kursuse lõpus õppija

 • mõistab keelt piisavalt, et saada aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal teemal, mis ei pruugi olla tuttav, mõistab idiomaatilisi ja argiväljendeid,  tabades ära registrivahetuse;
 • mõistab üksikasjalikult pikki ja keerukaid tekste olenemata sellest, kas need kuuluvad tema asjatundmuse valdkonda või mitte;
 • esitab selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid keerukal teemal; mõistab üksikasjalikult abstraktset ja keerukat juttu oma asjatundmusest väljapoole jääval spetsiifilisel teemal;
 • kirjutab selgeid, hea ülesehitusega tekste, rõhutades seejuures olulist, toetades oma seisukohti selgituste, põhjenduste ja asjakohaste näidetega ning lõpetades sobiva kokkuvõttega.
 • kasutab grammatiliselt õiget keel

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õppijad, kes soovivad omandada eesti keelt C1-tasemel. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel. Õpingute alustamise tingimuseks on B2-taseme keelekursuse lõpetamine viimase kahe aasta jooksul või riikliku B2-taseme eksami sooritamine või B-Lingua kooli suulise ja kirjaliku tasemetesti sooritamine.  Testide  materjale võetakse keeletestide keskkonnast http://web.meis.ee/testest/

 

 1. Õppe sisu
  1. Teabekeskkond;
  2. Elukestevõpe ja karjääri planeerimine;
  3. Oma tegevusvaldkonna perspektiivid ja päevapoliitika;
  4. Tehnoloogia ja innovatsioon;
  5. Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus;
  6. Väärtused ja kõlblus;
  7. Kultuuriline identiteet;
  8. Kohaliku (linna, valla, asutuse või organisatsiooni) elu, kultuur, töö, ettevõtmised ja nende eripära; keskkond ja jätkusuutlik areng;
  9. Tervis ja ohutus;
  10. Õhu-, mere ja raudteeliiklus;
  11. Avalik teenistus, haldus ja asjaajamine;
  12. Haridus;
  13. Õppeasutuste majandus- ja õppetegevus;
  14. Tarbimissfäär;
  15. Piiri-, kaitseväe- ja päästeteenistus;
  16. Õiguskaitse valdkond

 

C1-taseme temaatika ei ole üheski keelekasutuse valdkonnas mitte kuidagi piiratud: eesti keelt on sel tasemel võimalik kasutada nii avalikus ja tööelus kui õppimises ja isiklikus elus ning igas endale olulises olukorras või vormis.

Keelekasutuse olukorrad:

 1. Üldine toimetulek ameti- ja eraisikuna: oma asutuse, allüksuse või iseenda tegevuskava ja tööplaanide koostamine, asjalike ja pidulike ürituste korraldamine, esinedes vajadusel loengute või ettekannetega, esitades küsimusi ja võttes sobivalt sõna;
 2. Toimetulek võõrustamise oludes: kutsete koostamine, läbirääkimiste, koosolekute, konverentside korraldamine jm;
 3. Avalik teenistus, haldus ja asjaajamine: ametikohaste tekstide koostamine, vahendades vajaduse tekkides asja- ja olukohasel määral ja viisil ametkondlikku või juriidilist teavet; asjakohastes olukordades oma pädevuse ja voli piirides toimimine;
 4. Hariduse valdkond: nõudlikes, k.a delikaatsetes olukordades kolleegidega, õpilaste, nende vanemate ja hooldajatega suhtlemine, seminaridel sõnavõtmine jm;
 5. Liikluse valdkond: vaidlusküsimuste ja tekkinud probleemide lahendamine, enda eest eriolukordades seismine, osates sõnastada oma järeleandmiste piire jm;
 6. Tarbimissfäär: teenuste tutvustamine, põhjendades selle eeliseid ja hoiatades kaasnevate riskide ja ohtude eest, toodete või teenuste hinda, müügi-, garantii- ja kasutustingimuste tutvustamine, põhjendades neid ja kohaldades neid kliendi soovidele jm;
 7. Psühholoogia, tervishoiu ja ravi valdkond: abivajajatega suhtlemine, haiguse või seisundi seletamine, kolleegidele juhtnööride andmine jm;
 8. Piiri-, kaitseväe- ja päästeteenistuse valdkond: asjaolude ja olukordade kirjeldamine, päästeolukordade, piiriületamise ja kaubaveo tollidega seotud vaidluste, kaebuste ja probleemide lahendamine jms;
 9. Õiguskaitse valdkond: õiguste ja kohustuste isikutele selgitamine, õiguse üksikaktide või haldusdokumentide koostamine, juriidilise probleemi olemuse seletamine, avalduse, kaebuse, taotluse kirjutamine jm;
 10. Toimetulek tõlgi ja tõlkijana: eestikeelse ja muukeelse inimese dialoogi eesti keelde tõlkimine.

 

Grammatika: õpitud käänete kordamine; järgarvsõnade käänamine; sisekohakäänded; kaassõnad (ees; juures; taga); modaaltegusõnad; täis- ja osasihitis; Saav kääne (kui kauaks?); ühendtegusõna (edasi/tagasi +verb); ühildumine (vastama kellele? millele? mida?; küsima mida? kellelt?; tänama keda? mille eest?); ühendtegusõna (sisse/välja + verb; ära + verb); arvsõna osastav; sõnatuletus; nimisõnaliited –line; -nik; omadussõnaliited –lik; -line; tegusõnad; ühendtegusõna (ette; läbi + verb); nimisõnaliide –ke; omadussõnaliide –ne; tegusõna põhivormid; umbisikuline tegumood; kohamäärsõnad; i-ülivõrre.

Kirjutamine: arutluse, kaebuste, taotluste, avalduste, graafikute, diagrammide, tabelite, analüüside, ettekande kirjutamine; poolt- ja vastuargumendid; kirjalik artiklite analüüs; loovkirjutamine (nt blogi; essee; artikkel; retsensioon; kokkuvõte; tõlge jm), kutsete koostamine.

 

 

 1. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud 1õpperuum, mis asub Narvas aadressil  Tiimanni 1- 214 ning kus on olemas vajalik mööbel ja inventar koolituse läbiviimiseks. Õpperuum on sisustatud laudade ja toolidega. Ruumis on arvuti ja dataprojektori kasutamise võimalus ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses/ sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.

 1. Õppematerjalide loend

Põhiõppematerjalid

M Kitsnik „M. Kitsnik, „Praktiline eesti keel teise keelena B2, C1”, 2013

 

Lisaõppematerjalid

 1. Aino Siirak, Annelii Juhkama “Süvenda ja täienda oma eesti keele oskust“. KOOLIBRI 2020
 2. Rüütli, E. Viilipus „Eesti keel vene õppekeelega gümnaasimile”,2002.
 3. Pool, „Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi“, 2019. TARTU ÜLIKOOLI KIRJASTUS.
 4. https://www.keeletee.ee/coursemap
 5. http://www.keeleveeb.ee
 6. https://www.sonaveeb.ee
 7. https://www.eki.ee
 8. http://kohanemisprogramm.tlu.ee
 9. https://www.integratsioon.ee/raamatukogu
 10. https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/
 11. Eesti Keele Sihtasutus 2014 „Eesti keele põhisõnavara sõnastik”, Eesti Keele Instituut
 12. Eesti Keele Sihtasutus 2009 „Eesti keele seletav sõnaraamat”
 13. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018 „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“
 14. Eesti Keele Instituut 2007. Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. „Eesti keele käsiraamat“

 

 1. Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Kursuse lõpus peab õppija sooritama lõputesti. C1-taseme kirjeldusel põhineva eesti keele testiga kontrollitakse õpiväljundite omandamist ning mõõdetakse C1-tasemel kõiki osaoskusi. Lõputesti ülesanded ja hindamiskriteeriumid põhinevad www.innove.ee  kodulehel oleval testil. Test loetakse sooritatuks, kui testitav on kogunud vähemalt 60% võimalikust punktisummast.  Kõik osaoskused on võrdse kaaluga,  kusjuures ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti. Iga osaoskus annab maksimaalselt 25% lõpptulemusest.

 

 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 80% õppetundidest ja on saavutanud  kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tunnistusel on kirjas B-LINGUA kooli registrikood ja tegevusloa number, läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, õpiväljundid ning kursuse toimumise aeg. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja kooli juhataja poolt.

Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.Tõend  väljastatakse,  kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud  kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab kooli  juhataja.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus

Koolitust viivad läbi eesti keele kui võõrkeele õpetajad ja varasema täiskasvanute koolitamise kogemusega õpetajad.

11. Koolituse maksumus:

5 – 6 inimest – 10.00 EUR  (+ KM)

7 – 8  inimest – 8.50 EUR (+ KM)

9   ja rohkem inimest  –  7.50 EUR  (+ KM)

.