EESTI KEELE A2 taseme õppekava

A2-TASEME TASEMEEKSAMIKS ETTEVALMISTAMISELE SUUNATUD EESTI KEELE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA.

Täienduskoolitusasutuse nimetus: B-Lingua kool

 1. Õppekava nimetus

A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisle suunatud eesti keele täienduskooltus.

Õppekavarühm

“Keeleõpe”

 1. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)

Kokku 200 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist   tundi on kontaktõpe ja 80 tundi iseseisvat tööd.

 1. Õppe alustamise tingimused

Kursus sobib inimestele, kellel puuduvad või on olemas vähesed teadmised eesti keelest ning kes tahavad omandada eesti keelt A2-taseme eksami sooritamiseks. Õpinguid võib alustada nullist.  Õpingute alustamise tingimuseks on firmasisese suulise  ja kirjaliku testi sooritamine. Testide  materjale võetakse keeletestide keskkonnast   http://web.meis.ee/testest/ilias.php?ref_id=104&cmd=render&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=il&baseClass=ilrepositorygui

 

 1. Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • Loeb ja saab aru lühematest tekstidest, leiab tekstist olulise info;
 • Kirjutab lihtsamaid tekste, isiklikke kirju ja teateid tuttaval teemal;
 • Mõistab tuttaval teemal kuuldud teateid, tekste;
 • Räägib, esitab küsimusi ja vastab küsimustele erinevates situatsioonides (tee või info küsimine, arvamuse avaldamine, nõustumine);

 

 1. Õppe sisu

Endast ja teistest rääkimine: enda tutvustamine ning teiste esitlemine (nt nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, rahvus, vanus jm); enda välimuse ja iseloomu kirjeldamine; oma perekonna kirjeldamine;  oma haridusliku tausta, elukutse, hobide ja huvide kirjeldamine.

 

Inimeste suhted ühiskonnas: teated ametiasutustes; kohtumised inimestega (lühikesed sõnumid ja teated);  inimeste välimus, iseloom; suhted.

 

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: kodu asukoht ja koduümbrus; oma kodu sisustus: mööbel ja kodutehnika; majapidamistööd ja majapidamistarbed; remont ja probleemid;  külaliste kutsumine; kõneetikett külas; perekond, lähedased ja kodune elu; minu ja minu pere päev.

 

Vaba aeg ja ajaviide: kultuuri-,  meelelahutus- ja spordiasutused, harrastused, huvid ja meelelahutus, ametlikud vastuvõtud ja külaskäik, peretraditsioonid, pühad ja tähtpäevad, meedia, infootsingud ja veebisuhtlus, kultuurihuvid.

 

Reisimine, transport, vaatamisväärsused:  ühistransport, linnatransport, individuaaltransport, kaubavedu ja veoteenus, reisi planeerimine, reisibürood; kaugsõidud (lennuk, laev, rong, buss) ja piletiostmine;  tee küsimine ja juhatamine; majutusasutused, toa  broneerimine; vaatamisväärsused; postkaardi kirjutamine; reisikirjeldus.

 

Tervis ja tervishoid:  kehaosad, enesetunne ja kaebused; haiglas ja polikliinikus, arsti vastuvõtule registreerimine (kuupäevad, raviteenuste hinnad  ja maksmistingimused); apteegis: ravimite ost, ravimite kohta info küsimine.

 

Haridus ja töö: koolielu, õpingud; tulevikuplaanid ja elukutse valik; erialad ja ametid; tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine; CV.

 

Söök ja jook:  kohvikud, restoranid  ja muud toitlustusasutused; laua reserveerimine, menüü mõistmine ja toidu tellimine; toitumisharjumused; kombed söögilauas ja kõneetikett.

 

Olmeteenused ja kaubandus: postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne; kõneetikett teenindusasutustes; info hankimine asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta; teenuste ja kaupade hindade võrdlemine; juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine.

 

Keskkond, kohad, loodus, ilm: Eesti suuremad linnad, saared, jõed, järved; kaardilt info leidmine; kodukoha kirjeldamine; ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine; aastaajad; linnud, loomad, taimed.

 

Kultuur ja keeled, keelte õppimine: kultuursündmused: info hankimine  ja edastamine toimumise koha, aja, piletihinna ja esinejate kohta; rahvused ja keeled;  keeleõpe, oma keeleoskuse kirjeldamine.

 

Keeleteadmised

 • Tähestik, tähtede õige kirjutamine ja hääldamine.
 • Hääldamine. Pikk ja ülipikk häälik. Nõrk ja tugev täht.
 • Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht- ja täisminevikus; rektsioon; kindel, tingiv ja käskiv kõneviis; ma- ja da-tegevusnimi.
 • Nimisõnad: nimisõna käänamine; nimisõna ainsuse ja mitmuse moodustamine; ühildumine omadus- ja arvsõnaga.
 • Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõnad, arvsõna käänamine.
 • Asesõnad: isikuliste asesõnade käänamine.
 • Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
 • Küsisõnad: küsimuste

 

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust  nii  traditsioonilisi kui ka aktiivõppemeetodeid kasutades. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu rääkimisoskusele, et valmistada koolitatavad ette nii  A2-taseme eksamiks kui suhtlemiseks. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust õpiku tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Iseseisev töö

 

A2 kursuse iseseisvad tööd on mõeldud õpitu kinnistamiseks ning antakse töid,  mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist A2-tasemel. Õpitu elluviimiseks lahendatakse ülesandeid eestikeelses keskkonnas www.keeleklikk.ee.

 

 1. Õppekeskkonna kirjeldus

 

Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud 1õpperuum, mis asub Narvas aadressil Maslovi 1, ning kus on olemas vajalik mööbel ja inventar koolituse läbiviimiseks. Õpperuum on sisustatud laudade ja toolidega. Ruumis on arvuti ja dataprojektori kasutamise võimalus ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.

 

 1. Õppematerjalide loend

 

Põhiõppematerjal:
M. Simmul, I. Mangus.Tere jälle!” Kirjatark, 2017.

 

Lisaõppematerjalid:

Kitsnik, M. “Kirjuta mulle. Eesti keele õppematerjal A1, A2”. MISA, 2010.

Helve AhiMall Pesti. „E nagu Eesti : eesti keele õpik algajatele : A1 + A”.  Kiri-Mari Kirjastus, 2015.

 1. Kintsnik, L.Kingisepp. “Naljaga pooleks”. Iduleht 2006.

Keeleklikk. Eesti keele e-kursus algajatele inglise keele baasil (0-A2). www.keeleklikk.ee

Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut https://www.eki.ee/dict/evs/

http://www.innove.ee/et/eesti-keeletasemeeksamid

http://web.meis.ee/testest/

http://web.meis.ee/vaegkuuljad/

 

 1. Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

 

Kursuse lõpus peab õppija sooritama lõputesti. A2-taseme kirjeldusel põhineva eesti keele testiga kontrollitakse õpiväljundite omandamist ning mõõdetakse A2-tasemel kõiki osaoskusi. Lõputesti ülesanded, ja hindamiskriteeriumid põhinevad www.innove.ee  kodulehel oleval testil. (https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/09/A2_eristuskiri_2017-1.pdf).

Kokku on A2-taseme testi eest võimalik saada 80 punkti. Iga osa annab 20 punkti. Test loetakse sooritatuks, kui testitav on kogunud vähemalt 60% võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osa tulemus ei tohi olla 0 punkti.

 

 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid

 

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundides  ja sooritanud edukalt lõputesti ning saavutanud  kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, õpiväljundid.  B-LINGUA kooli registrikood ja tegevusloa number. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja B-LINGUA kooli juhataja poolt.

 

Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud (lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud  kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab B-LINGUA kooli juhataja.

 

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus

Koolitust viivad läbi eesti keele kui võõrkeele õpetajad ja varasema täiskasvanute koolitamise kogemusega õpetajad.