Inglise keele kursus B2 (kaugõpe)

Inglise keele kursus B2 (kaugõpe)

Koolituse eesmärk: omandada võõrkeelt edasijõudnud keelekasutaja tasemel.

Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg: ca 60 akadeemilist tundi õpet, millest 40 tundi ZOOM keskkonnas ja 20 iseseisva töö tundi sh veebipõhist õpet.

Omandatavad suhtlusoskused:
Arvamuse avaldamine, diskuteerimine erinevatel elulistel teemadel, informatsiooni vahetamine, esitluste läbiviimine erinevatel elulistel teemadel, arutlemine töö ja vabaaja teemadel, sõnumite edastamine, oma töökoha tutvustamine, töötingimuste kirjeldamine, ettevõtete/asutuste võrdlemine, e-mailide kirjutamine jms.

Õpitulemused:
• Mõistab erialaartikleid, ka väljaspool oma asjatundmust, kui tal on võimalik oma terminitõlgenduste kinnituseks kasutada sõnaraamatut.
• Loeb paljusid tekste üsna vabalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja lugemise eesmärgist.
• Mõistab kaasaaegseid probleemartikleid ja ülevaateid, kus autorid väljendavad lahknevaid hoiakuid ja eriarvamusi.
• Suudab analüüsida eri allikatest pärit infot ja arutluskäike.
• Oskab järjestikku esitada läbimõeldud põhjendusi.
• On võimeline tegema oletusi põhjuste, tagajärgede ja hüpoteetiliste olukordade kohta.
• Suudab jälgida keeruka arutluskäigu ja keelekasutusega loengute, aruannete jms põhisisu.
• Mõistab enamikke teleuudiseid jm päevakajalisi saateid, sealhulgas dokumentaalsaateid ja –filme ning suuremat osa muid filme, otseintervjuusid, vestlussaateid, telelavastusi vm, mis on üldkeelsed.

Koolituse toimumise koht:

Koolitus toimub www.zoom.us keskkonnas.

Koolituse toimumise aeg:

kokkuleppel 

Koolituse makumus: 25 EUR /1 ak.t