EESTI KEELE B2-TASEME TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA

EESTI KEELE B2-TASEME TÄIENDUSKOOLITUS

Täienduskoolitusasutuse nimetus: B-LINGUA KOOL
1. Õppekava nimetus
B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava.
2. Õppekavarühm
“Keeleõpe”.
3. Õppe kogumaht
Õppe kogumaht on 340 õppetundi, sealhulgas 180  tundi auditoorset ja 160 tundi iseseisvat tööd.

4. Õpiväljundid
Kursuse lõpus õppija
• kirjutab sobivas stiilis selgeid, üksikasjalikke tekste nii oma huvivaldkonna piires kui tuttavatel abstraktsetel teemadel ja põhjendab hästi oma seisukohti;
• kuulamisel mõistab selgelt liigendatud juttu enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel;
• mõistab suhteliselt keeruka ja pika üld- ja erialakeelse jutu põhisisu;
• mõistab keerukamate tekstide põhisisu ja leiab olulise info;
• väljendub selgelt huvivaldkonda puudutavatel teemadel;
• selgitab oma vaatenurka ning toob välja nähtuste tugevaid ja nőrku külgi.
5. Õpingute alustamise tingimused
B2 taseme kursusel osalemise eeldus on eesti keele oskus B1-keeletasemel. Olemasolev keeletase määratakse keelefirmasisese suulise ja kirjaliku testi alusel, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust. Testide materjale võetakse keeletestide keskkonnast http://web.meis.ee/testest/

6. Õppe sisu

Endast ja teistest rääkimine: enda ja teiste põhjalik tutvustamine: kodakondsus, hariduskäik, perekond, rollid peres, päritolu, sugulased, elukutse, amet, hoiakud, tegevusala, huvivaldkond ja -alad, hinnangud, käitumisnormid, tugevad ja nõrgad küljed.

Igapäevaelu, kodu, kodukoht: päevakava; kodu ostmine, müük, üürimine; elamistingimused; majapidamine; probleemolukorrad ning nende lahendamine; kaebused, küsimused ja nõuded teenuse pakkujale; kodumasinad ja nende kasutusjuhendid.

Haridus: koolikorraldus Eestis; riigi- ja erakoolid; õppelaen; tasemeharidus; huviharidus; täienduskoolitus. õppimise võimalused välismaal; stipendiumitaotlus; motivatsioonikiri; tööturu seisund ja prognoosid; elukestev õpe, teadlik eneseteostus; karjääri planeerimine.

Elukutse, amet ja töö: elukutse valik; erialad ja ametid; tööpakkumiskuulutused ja tööga seotud info; CV ja motivatsioonikiri, töövestlus; tööleping; orienteerumine tööks vajalikes dokumentides; era- ja töösuhted; tööülesanded, töötingimused ja –keskkond.

Vaba aeg ja ajaviide: harrastused, lõõgastushetked, vaba aja veetmise võimalused; reisimine; meelelahutusüritused; vestlus raamatust, filmist, kultuuri- ja spordiüritusest, diskussioon vaba aja veetmisega seotud aja- või rahakulu üle; Eesti kultuurielu, tuntumad kultuuritegelased.

Enesetunne ja tervis: enesetunne, tervislik seisund, heaolu; arsti vastuvõtt, ravi, haigused ja nende ennetamine; õnnetusjuhtumid; ravimite toime; tervist mõjutavad tegurid: eluviis, pärilikkus, keskkonna mõju tervisele; vaimne ja füüsiline tervis; tervishoiusüsteem; terviseprobleemide lahendamine.

Teenidus: klient ja teenindaja: suhtlemine teenindusettevõtetes; suuline ja kirjalik suhtlus, päringud, kaebused, pretensioonid; info hankimine kaupade ja/või teenuste kohta (tegevused, materjalid, meetodid, vahendid); õigusabi: tarbijaõigused ja tarbijakaitse; kaebuse esitamine ja sellele vastamine.

Eluase ja kinnisvara: kinnisvara ost, müük, üür ning sellega seotud dokumentatsiooni vormistamine; müügi- ja rendiobjektide kirjeldused ja nende tutvustus; kinnisvara haldamine ja hooldustööd, hooldustööde tingimused ja maksumus; kaebustele ja pretensioonidele vastamine ning probleemide lahendamine.

Toitlustamine: pere ja kodukandi igapäevased ja pidulikud toitumisharjumused; argipäeva- ja pidulaud, lemmiktoit või -jook: oma eelistuste põhjendamine; maitseelamused, lemmikrestoran vms; söögi- ja joogivalikud, lauakombed; retseptid; kaebused ja nende põhjendamine.

Sisseostud, hinnad: ostuvõimalused, eelistused ja võrdlemine (poed, kaubamärgid, tootjad, tooted); hind ja kvaliteet; oma huvide eest seismine: tarbijaõigused ja tarbijakaitse; e-kaubandus; reklaam, kampaaniad, soodustused; järelmaksu, liisingu ja laenu plussid ja miinused.

Keskkond, kohad, loodus, ilm: keskkonna reostuse ja keskkonnakaitse teemad; ilmastik; loodusobjektid; kasvuhoonegaasid; inimese mõju keskkonnale; linnaelu ja maaelu iseärasused; jätkusuutlik eluviis.

Inimeste suhted ühiskonnas: ühiskonna ja oma kogukonna struktuur; toimimine ühiskonna aktiivse liikmena; era- ja töösuhted; oma vaadete ja huvide esitamine ja kaitsmine; ühingusse, klubisse või rühmitusse kuulumine, valitud isikuna toimimine; sotsiaalsed probleemid.

Majandus ja õigussuhted: Eesti majandussüsteem ja õiguskord; kodanike ja residentide põhiõigused ja –kohustused; politsei ja kohtusüsteem; turvalisus ja kuritegevus.

Transport ja reisimine: reisimine ja puhkus; reisikuulutused; bussi- ja lennureisid; turismitalud; matkamine; kaunid kohad Eestis ja välismaal; vaatamisväärsused; probleemid reisil; tanspordisüsteemi eelised ja puudused Eestis ja mujal; pretensioonide esitamine, nõuded ja kaebused reisibüroole.

Kultuur ja keeled, keelte õppimine: Eesti kultuur ja kultuurivaldkonnad, kultuurielu; kultuur ja keeled; Eesti ja oma päritolumaa kultuur; kultuuride erinevused, rahvusrühmad, kultuurinähtused.
Keeleteadmised
• Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. I-mitmus.
• Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
• Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
• Asesõna käänamine. Ühildumine nimisõnaga.
• Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus. Rektsioon. Sihilised ja sihitud tegusõnad.
• Kõneviisid. Tegevusnimed. Tegusõna käändelised vormid. Kesksõnad. Isikuline ja umbisikuline tegumood. Ühendtegusõnad.
• Ees- ja tagasõnad. Kaassõnad.
• Küsisõnad.
• Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
• Lauseehitus. Sõnajärg. Rind- ja põimlause. Lauselühendid.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii traditsioonilisi kui ka aktiivõppemeetodeid kasutades. Õppemeetodi valik sõltub õppeülesandest ja enamasti kasutatakse kombineeritud meetodit. Aktiivõppemeetoditest kasutatakse ajurünnakut, rühma- ja paaristööd, rolli- ja keeleõppemänge, arutlust, väitlust, kõne esitamist, projekt- ja probleemõpet. Traditsioonilistest meetoditest kasutatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis-, rääkimis- ja tõlkeharjutusi, loengut, konspekteerimist.

Iseseisev töö

Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi. Iseseisva tööna lahendatakse kontrollteste ning erinevaid grammatilisi ning sõnavaraülesandeid töövihikus Kõnele ja kirjuta õigesti ning internetikeskkonnas https://keeleweb2.ut.ee
Iseseisvaid töid kontrollitakse ja hinnatakse tunnis kasutades kujundava hindamise põhimõtteid. Õpilased saavad tagasisidet tehtud töö korrektsuse ja parendamist vajavate aspektide kohta.

7. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud 1õpperuum, mis asub Narvas aadressil Tiimani 1, ning kus on olemas vajalik mööbel ja inventar koolituse läbiviimiseks. Õpperuum on sisustatud laudade ja toolidega. Ruumis on arvuti ja dataprojektori kasutamise võimalus ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.

8. Õppematerjalide loend

Põhiõppematerjalid
Kitsnik, Mare.“ Eesti keele õpik B1, B2 + CD“. FIE Mare Kitsnik, 2012.

Lisaõppematerjalid
Annelii Juhkama, Aino Siirak „ Kõnele ja kirjuta õigesti“. KOOLIBRI, 2014.
Pesti, Mall. „K nagu Kihnu. Eesti keele õpik B2“. Kiri-Mari Kirjastus, 2018.

Autentsed tekstiallikad: ajalehed, ajakirjad, raadio- ja teletekstid, filmi- ja raamatu tekst, töö- ja olmetekstid, reklaam jm avalikud tekstid vms.
www.ut.ee/keeleweb2
web.meis.ee/testest
www.kutsekeel.ee/eestikeel
www.innove.ee
www.eki.ee
www.filosoft.ee

9. Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Kursuse lõpus peab õppija sooritama lõputesti. B2-taseme kirjeldusel põhineva eesti keele testiga kontrollitakse õpiväljundite omandamist ning mõõdetakse B2-tasemel kõiki osaoskusi. Lõputesti ülesanded ja hindamiskriteeriumid põhinevad www.innove.ee kodulehel oleval testil. (https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/09/B2-taseme-eksami-eristuskiri-kodulehele.pdf)
Test loetakse sooritatuks, kui testitav on kogunud vähemalt 60% võimalikust punktisummast. Kõik osaoskused on võrdse kaaluga, kusjuures ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti. Iga osaoskus annab maksimaalselt 25% lõpptulemusest.

10. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 80% õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tunnistusel on kirjas B-LINGUA kooli registrikood ja tegevusloa number, läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, õpiväljundid ning kursuse toimumise aeg. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja kooli juhataja poolt.

Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab kooli juhataja.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus
Koolitust viivad läbi eesti keele kui võõrkeele õpetajad ja varasema täiskasvanute koolitamise kogemusega õpetajad.

12. Koolituse maksumus:

5 – 6 inimest – 10.00 EUR  (+ KM)

7 – 8  inimest – 8.50 EUR (+ KM)

9   ja rohkem inimest  –  7.50 EUR  (+ KM)

Kinnitatud kantsleri käskkirjaga 2.07.2020. nr 1.1-3/20/157