Inglise keele kursus B1 (kaugõpe)

Õppeasutuse nimi:
B-LINGUA kool
Õppekava nimetus:
Inglise keele B1-taseme individuaalkursus (kaugõpe)

Õppekavarühm:
Keeleõpe, inglise keel võõrkeelena

Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppetundide maht:
96 akadeemilist tundi, millest 64 tundi on auditoorset õpet ja 32 tundi iseseisvat tööd

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Õppijad, kes on inglise keelt küll varem õppinud, kuid ei tunne end rääkides mugavalt ja soovivad saada juurde rääkimisjulgust, harjutada õiget inglise keele hääldust ning kinnistada grammatikareegleid keelt praktikas kasutades.
Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel. Õpingute alustamise tingimuseks on B-LINGUA kooli  tasemetesti sooritamine.

Õppe eesmärk:
Omandada inglise keele rääkimisoskus B1 tasemel, mis võimaldab kõnekeelega ingliskeelses keskkonnas hakkama saada.

Õpiväljundid:
Iga koolituse edukalt läbinu oskab järgmist:
– oskab ettevalmistuseta vestelda paljudel igapäevaelu ja tööd puudutavatel teemadel, saab inglise keeles suheldes hakkama ka ootamatutes olukordades.
– saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg, päevakajalised teemad jne; saab aru raadio- või telesaadete põhisisust.
– oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab esitada oma vaateid, lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane, oskab, ehkki veel vigu tehes ja mõnikord sõnu otsides, osaleda argumenteeritud väitluses. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu.
– saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma töö või huvialadega seotud sõnadest; suudab mõista ajaleheartiklite põhisisu ning seda kokkuvõtvalt teistele edastada.

Õppe sisu:
Kaubamärgid; räägi oma lemmikkaubamärkidest;  arutle kahte autentset tooteesitlust.

Lahenda juhtiva kaubamärgi probleemid. Koosolekutel osalemine;

Reisimine; jutusta oma reisikogemustest; Ärireisija prioriteedid; Telefoni teel kokkulepet tegema. Tööta ja puhka; vali sobiv hotell;.

Organisatsioon; järjesta staatuse sümbolid tähtsuse järjekorras;

Suhtlemine: sissejuhatus ja suhtevõrgustike loomine.

Vali parim viis, et ära tunda klienditeenindust.

Muutus; arutle suhtumist muutusse üldiselt ja töö juures; järjesta pingelised olukorrad. Nõustu muutustega firmas, mis on üle võetud..

Raha: arutelu – suhtumine rahasse; vali üks firma, kuhu investeerida; trendide kirjeldamine; Arvudega tegelemine.;

Reklaamimine; arutelu – autentsed reklaamid; arutle head ja halba reklaamimise praktikat;

Loo ja esitle reklaamikampaania.

Kultuurid. arutle kultuuri teadlikkuse tähtsusest äris.

Kuidas teha äri läbi kultuuride.

Töö; vali kõige tähtsamad omadused, et saada tööd (ametit); kirjelda parimaid ja halvimaid kogemusi tööl;

Koosolekute juhtimine;

Kuidas valida parimat kandidaati ametikohale;

Kauplemine; arutle globaliseerumise üle. Läbirääkimiste pidamine; Pea läbirääkimisi ja vormista tehing välismaa kitarritootjaga.

Kvaliteet; arutle teemal -Kvaliteet; Tööta välja järgnev tegevusplaan: kaebused reisijatelt;

Eetika; arutle – eetika töö juures; järjesta nimekirjas ebaeetilised tegevused;

Probleemi lahendamine;

Kasum või põhimõte;

Juhtimine; arutle hea juhtimise iseloomustavaid jooni; arutle kuidas päästa ebaõnnestunud muusika  müüjat.

Innovatsioon;  räägi uuendustest oma igapäevases elus ja uuendustest 20 sajandil 

Kinnistamine.

Grammatika

Question words

Negative questions

Tenses

Quantity much and many

Articles

Verb patterns

Time clauses

Passives

First  and second conditional

Indirect questions

Imperatives

Prepositions of direction and place

Must and have to

Comparative adverbs

The order of adjectives

Reported speech

Õppekeskkond: ZOOM ja Skype
Õppemeetodid:
Põhiliselt kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid, nagu dialoogid, rollimängud, grupi- ja paaristöö, väitlus jm. 

Õppematerjalid:
Õpetaja koostatud materjalid. 

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
B-LINGUA kool väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, kui õppija osales vähemalt 60% auditoorsetest tundidest ja sooritas edukalt kursuse lõpueksami, milleks on  B1 tasemele vastav kirjalik ja suuline lõpptest. Test  loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:
Inglise keele kursusi võivad läbi viia filoloogi, inglise keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Koollituse maksumus: 2400 EUR

Õppekava on kinnitatud 14.05.2020