Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus (individuaalõpe)

 

 1. Õppekava nimetus: Eesti B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava. 
 1. Õppekavarühm: Keeleõpe.
 2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): kokku 160 akadeemilist tundi, millest 100 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd.
 3. Õppekava koostamise alus: Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded B1 tasemele, Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleoskuse kirjeldus „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“.
 4. Õppe alustamise tingimused:

Õpingute alustamise tingimuseks on A2-taseme keelekursuse lõpetamine viimase kahe aasta jooksul või riikliku A2-taseme eksami sooritamine või  koolituskeskuse poolt koostatud kirjaliku ja suulise testi sooritamine. Test on sooritatud, kui testi tegija on kogunud vähemalt 60% võimalikust punktisummast. Vestlus loetakse sooritatuks, kui õppija suudab arusaadavalt vastata 5-6 küsimusele iseenda, oma hobide, töö, elukoha, ostuharjumuste jt igapäevaelu puudutavate teemade kohta, esitada 3-4 küsimust samadel teemadel ning kirjeldada 3-4 lausega mõnda pilti.

 1. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • Saab kuulamisel aru põhilisest infost tuttaval teemal: töö, reisimine, vaba aeg jne;
 • Saab lugemisel aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest;
 • Vestleb ettevalmistuseta tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused);
 • Kirjutab isikliku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

8. Õppe sisu:

Isikuandmed (10 t): tutvumine, enda tutvustamine : päritolu, rahvus, keelteoskus, kontaktandmed, töö, haridus, iseloom ja isikuomadused, välimus, perekonnaseis, pere ja sugulased.

Igapäevaelu (12 t): igapäevased toimingud, külaliste vastuvõtmine, kellaajad, traditsioonid ja tähtpäevad, maksud ja maksed, eluruumide üürimine; elukoht, ruumid, sisustus, kodu ja selle ümbrus.

Vaba aeg ja meelelahutus (10 t) hobid ja harrastused, reisimine, meelelahutused kodulinnas, spordialad ja sportimise võimalused, aastaajad, kultuuriüritused.

Transport ja reisimine (10 t) : puhkus, reisielamused, reisifirmadega asjaajamine; hotelli brneerimine; majutusasutused; reisiinfo paring; vestlus reisibüroo töötajaga.

Tervis ja kehahooldus ( 12 t) : kehaosad, arsti juurde minek, apteegis, tervislikud eluviisid, sõltuvused; füüsiline ja vaimne tervis.

Haridus ja töö (12 t) : hariduse omandamine, keelteoskus, võõrkeeled, elukutsed, tööülesanded, kandideerimine, tööintervjuu.

Sisseostude tegemine (5t) : kaubad, hinnad, kaupluste liigid, ostueelistused.

Söök ja jook (5t): toiduained, joogid, ostude tegemine, söögikoha külastamine, retseptid, traditsioonid.

Teenused (10 t) : pank, juuksur, postkontor, söögikohad, teleteenused, ametiasutused ja teenused (töötukassas, haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, kohalik omavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet).

Kohad ( 5t) : vaatamisväärsused, kodukoha loodus ja kultuur, tee juhatamine.

Loodus (5 t): kliima, ilma kirjeldamine, ilmateade, ilmakaared, loodusnähtused, keskkonna probleemid, loodusvarad.

 

 9. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õppija peab kursuse lõpus sooritama keeletesti, milles mõõdetakse B1-tasemel kõiki osaoskusi. Hindamismetoodika põhineb B1 tasemeeksami hindamiskriteeriumidel (B1 eristuskiri_2017)

Iga osaoskuse eest on võimalik saada maksimaalselt 25 punkti. Õpiväljundid loetakse omandatuks, kui iga osaoskuse eest on saadud vähemalt 13 punkti. Mitte ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 80% õppetundidest ja on saavutanud  kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, B-Lingua Kooli  registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Kooli juhataja poolt.

Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab Kooli juhataja.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolituse viivad läbi eesti keele kui võõrkeele õpetajad, eesti filoloogid, või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Koolituse maksumus: 25 eur/1 ak.tund

Koolituse algus: 14.09.2020/kokkuleppel