Eesti keele C1-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus (INDIVIDUAALÕPE)

C1 -TASEME TASEMEEKSAMIKS ETTEVALMISTAMISELE SUUNATUD EESTI KEELE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA (INDIVIDUAALÕPE)

 

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus:  B-LINGUA KOOL

 1. Õppekava nimetus

C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava.

 1. Õppekavarühm

“Keeleõpe”.

 1. Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 200  õppetundi, sealhulgas  100 tundi auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd.

 1. ÕpiväljundidKursuse lõpus õppija
  • mõistab keelt piisavalt, et saada aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal teemal, mis ei pruugi olla tuttav,  mõistab idiomaatilisi ja argiväljendeid,  tabades ära registrivahetuse;
  • mõistab üksikasjalikult pikki ja keerukaid tekste olenemata sellest, kas need kuuluvad tema asjatundmuse valdkonda või mitte;
  • esitab selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid keerukal teemal; mõistab üksikasjalikult abstraktset ja keerukat juttu oma asjatundmusest väljapoole jääval spetsiifilisel teemal;
  • kirjutab  selgeid, hea ülesehitusega tekste, rõhutades seejuures olulist, toetades oma seisukohti selgituste, põhjenduste ja asjakohaste näidetega ning lõpetades sobiva kokkuvõttega.
  • kasutab grammatiliselt õiget keel
 1. Õpingute alustamise tingimused

C1 taseme kursusel osalemise eeldus on eesti keele oskus B2-keeletasemel. Olemasolev keeletase määratakse keelefirmasisese suulise ja kirjaliku testi alusel, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust.  Testide  materjale võetakse keeletestide keskkonnast http://web.meis.ee/testest/

 1. Õppe sisu

Igapäevaelu: enda põhjalik tutvustamine; lähis- ja peresuhted; laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine; pensionipõlv; kodukultuur ja tavad; harrastused; eluring: sünd, elu ja surm; inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine; iga inimese kordumatu eripära; väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale; inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed, sotsiaalsed; erinevad inimesed ja rahvad (keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, kõlblusnormid); suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeelväärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak.

Haridus ja töö: haridus ja õpingud; haridussüsteem Eestis ja mujal: riiklikud ja eraõppeasutused; elukestev õpe; kutseõpe, veebiõpe, õppimine välismaal; planeerimine, töötingimused; CV ja motivatsioonikirja koostamine; äriplaani olemus ja selle koostamine; ettevõtlikkus; tööstress; tööintervjuu; isiklike andmete kaitse.
Vaba aeg ja meelelahutus: vaba aja sisustamise viisid, võimalused ja plaanid; meelelahutuslikud, kultuurilised ja tervislikud harrastused; enda eelistuste väljendamine ja põhjendamine, nende propageerimine; sündmuste, muljete kirjeldus; kultuuriline identiteet; sport.
Eluase ja kinnisvara: kodu otsimine ja ostmine; pangalaen; naabrivalve; korteriühistu; elukeskkond ja taristu; elektriseadmed; juhendid.
Teenindus ja kaubandus: reklaam ja selle mõju; tarbijakaitse; internetikaubandus; taaskasutus; pretensiooni esitamine; dokumentatsiooni täitmine. kaubandus; teenindus; pangandus; tarbija-, turva- ja õiguskaitse; kindlustus; avalikud üritused;
Tervis ja eluviis: inimese iseloom ja käitumine; iga inimese kordumatu eripära; enesetunne ja kaebused; isiklik hügieen; e-tervis; tervisealased nõuanded ja juhendid; tervisekontroll; alternatiivmeditsiin; allergiad; elukvaliteet; läbipõlemine ja tööstress; eluviis: tervisliku eluviisi põhimõtted, tervislik ja mitmekülgne toitumine, tooteainete kirjeldamine ja analüüs; õnnetusjuhtumi kirjeldus.
Riik ja ühiskond: sotsiaalsüsteem ja sotsiaaltoetused; riigikaitse; valimised ja riigieelarve; tööga seotud info; heaoluühiskond; kodanikuaktiivsus; asjaajamine ametiasutustes; sotsiaalsfäär; elatustase; heategevus; kuritegevus; erivajadused; rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid.
Infoühiskond ja meedia: ajakirjanduse, raadio, televisiooni, interneti kasutamisvõimalused, nendest saadav kasu ja võimalikud ohud; tehnoloogia areng; virtuaalmaailm; aktuaalsed sündmused ja mõju ühiskonnale; digitaalse omandi kaitse.
Kultuurielu: kultuurielu; kultuuriüritused; filmikunst, teatri-, kontserdi- ja balletietendused, kujutav kunst, tarbekunst; väärtkirjandus; helilooming; usk, tavad ja kombed; rahvakalender; looming: kirjandus, arhitektuur, disain, tarbekunst ja käsitöö; loomeprotsessi soodustavad või takistavad tegurid.
Liiklus ja reisimine: ühistransport ja liiklus, sõiduki rikked; piiriülene reisimine, piirivalve, toll; kohtade, piirkondade, huvipunktide kirjeldamine; reisielamuse kirjeldus.
Elukeskkond ja loodus: keskkonnakaitse, loodushoid keskkonnateadlikkus; ökotoit; Eesti tuntumad loodusobjektid ja vaatamisväärsused; looduslik tasakaal, puutumata loodus; tööstus ja kultuur; kaitsealad; kliima ja kliimamuutused; keskkonna jätkusuutlik areng
Majandus- ja õigussuhted: Eesti õiguskord; Eesti majandussüsteem ja -elu; Eesti kodanike ja residentide õigused ja kohustused; seaduste lugemine; politsei ja kohtusüsteem; turvalisus, võitlus kuritegevuse vastu; pöördumine õiguskaitseorganitesse; riigieelarve, perekonna eelarve.
Poliitika: info hankimine ja edastamine päevakajaliste sündmuste kohta; meedia ja uudised; päevakajalise sündmuse kirjeldus; valimised; Eesti valitsemiskord.

Keeleteadmised:

Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses; sihitise käänded, i- mitmus.
Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; tingiv, käskiv ja kaudne kõneviis;

rektsioon; ühend- ja väljendverbid; ma- ja da- tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas,
-mast, -mata, – maks); modaalverbid; tegusõna isikuline ja umbisikuline tegumood.
Omadussõnad: omadussõna käänamine; omadussõna võrdlusastmed.
Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.
Määrsõnad: määrsõna võrdlusastmed.
Asesõnad: asesõna käänamine.
Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
Sidesõnad: punktuatsiooni reeglid.
Kesksõnad: v-, tav-, tud- ja nud-kesksõnad.
Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletiste käänamine ja pööramine, rööpvormid, rõhuliide -ki ja -gi.
Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine.
Kujundlikud väljendid.
Veaohtlikud nimi- ja tegusõnad.
Võõrsõnad: ortograafia ja semantika.
Algustäheortograafia.
Lausemoodustus: lauseliigid; sõnajärg.
Kirjavahemärgistamine.
Teksti stiili valik vastavalt keeleolukorrale.

 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid

 Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 80% õppetundidest ja on saavutanud  kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tunnistusel on kirjas B-LINGUA kooli registrikood ja tegevusloa number, läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, õpiväljundid ning kursuse toimumise aeg. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja kooli juhataja poolt.

Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.Tõend  väljastatakse,  kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud  kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab kooli  juhataja.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus

Koolitust viivad läbi eesti keele kui võõrkeele õpetajad ja varasema täiskasvanute koolitamise kogemusega õpetajad.

 

Koolituse maksumus:  1 ak.t/ 25 eur 

.