Eesti keele B2-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus (INDIVIDUAALÕPE)

B2-TASEME TASEMEEKSAMIKS ETTEVALMISTAMISELE SUUNATUD EESTI KEELE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA (INDIVIDUAALÕPE)

 

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus:  B-LINGUA KOOL

 1. Õppekava nimetus

B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava.

 1. Õppekavarühm

“Keeleõpe”.

 1. Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 200  õppetundi, sealhulgas  100 tundi auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd.

 1. Õpiväljundid

Kursuse lõpus õppija

 • kirjutab sobivas stiilis selgeid, üksikasjalikke tekste nii oma huvivaldkonna piires kui tuttavatel abstraktsetel teemadel ja põhjendab hästi oma seisukohti;
 • kuulamisel mõistab selgelt liigendatud juttu enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel;
 • mõistab suhteliselt keeruka ja pika üld- ja erialakeelse jutu põhisisu;
 • mõistab keerukamate tekstide põhisisu ja leiab olulise info;
 • väljendub selgelt huvivaldkonda puudutavatel teemadel;
 • selgitab oma vaatenurka ning toob välja nähtuste tugevaid ja nőrku külgi.
 1. Õpingute alustamise tingimused

B2 taseme kursusel osalemise eeldus on eesti keele oskus B1-keeletasemel. Olemasolev keeletase määratakse keelefirmasisese suulise ja kirjaliku testi alusel, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust.  Testide  materjale võetakse keeletestide keskkonnast http://web.meis.ee/testest/

 1. Õppe sisu

Endast ja teistest rääkimine  (5 t): enda ja teiste põhjalik tutvustamine:  perekond, rollid peres,  päritolu, sugulased, tugevad ja nõrgad küljed.

Igapäevaelu, kodu, kodukoht  (10 t):  kinnisvara ost, müük, üür ning sellega seotud dokumentatsiooni vormistamine;  elamistingimused; majapidamine; probleemolukorrad ning nende lahendamine; kaebused, küsimused ja nõuded  teenuse pakkujale; kodumasinad ja nende kasutusjuhendid.

Haridus ja töö (20 t) CV ja motivatsioonikiri, töövestlus; tööleping; orienteerumine tööks vajalikes dokumentides;täienduskoolitus. õppimise võimalused välismaal; tööturu seisund ja prognoosid; elukestev õpe.

Vaba aeg ja ajaviide ( 10 t) : harrastused, lõõgastushetked, vaba aja veetmise võimalused;  reisimine; meelelahutusüritused; vestlus raamatust, filmist, kultuuri- ja spordiüritusest, diskussioon vaba aja veetmisega seotud aja- või rahakulu üle; Eesti kultuurielu.

Enesetunne ja tervis (10 t ) enesetunne, tervislik seisund, heaolu; ; õnnetusjuhtumid; ravimite toime; tervist mõjutavad tegurid: eluviis, pärilikkus, keskkonna mõju tervisele;  tervishoiusüsteem; terviseprobleemide lahendamine.

Teenidus (15t) : suhtlemine teenindusettevõtetes; suuline ja kirjalik suhtlus, päringud, kaebused, pretensioonid; info hankimine kaupade ja/või teenuste kohta (tegevused, materjalid, meetodid, vahendid); õigusabi: tarbijaõigused ja tarbijakaitse; kaebuse esitamine ja sellele vastamine.

Toitlustamine (10 t):  pere ja kodukandi igapäevased ja pidulikud toitumisharjumused; oma eelistuste põhjendamine; maitseelamused, lemmikrestoran vms; kaebused ja nende põhjendamine.

Inimene ja ühiskond (6 t) : era- ja avalik elu; era- ja töösuhted; sotsiaalsed probleemid;politsei ja kohtusüsteem; turvalisus ja kuritegevus;

Transport ja reisimine (10t ) : reisimine ja puhkus; reisikuulutused; bussi- ja lennureisid; probleemide lahendamine.

 

 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid

 Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 80% õppetundidest ja on saavutanud  kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tunnistusel on kirjas B-LINGUA kooli registrikood ja tegevusloa number, läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, õpiväljundid ning kursuse toimumise aeg. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja kooli juhataja poolt.

Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.Tõend  väljastatakse,  kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud  kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab kooli  juhataja.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus

Koolitust viivad läbi eesti keele kui võõrkeele õpetajad ja varasema täiskasvanute koolitamise kogemusega õpetajad.

 

Koolituse maksumus:  1 ak.t/ 25 eur 

.